Patroontekenen, naailessen en couturetechnieken

Wilt u coupeuse worden, zich verder verdiepen in het vak of uw eigen kleding leren maken?

Kersenjurk1
Kersenjurk2
Kersenjurk3

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Bella Hendriks v.o.f.

Download als PDF

gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht

Artikel 1: Aanmelding en inschrijving

Aanmelding vindt plaats door middel van inzending van het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier. De datum van ontvangst geldt als inschrijvingsdatum. De aanmelding wordt bevestigd via e-mail of brief met een kopie van het ontvangen aanmeldingsformulier. 

Artikel 2: Toelating en selectie

Bella Hendriks v.o.f. bepaalt welke cursisten worden toegelaten. Daarbij geldt onder meer als criterium dat de cursist aantoonbaar over de kwaliteiten beschikt die voor het volgen van de cursus noodzakelijk zijn en overigens ook voldoet aan de eisen die ten aanzien van het beginniveau kunnen worden gesteld.

Indien zich voor een cursus meer deelnemers melden dan kunnen worden geplaatst, wordt, naast geschiktheid, de volgorde van aanmelding aangehouden en worden de overigen een plaats aangeboden op de eerstvolgende cursus met dezelfde inhoud.

Indien zich voor een cursus minder deelnemers aanmelden dan het vereiste minimum aantal dan is Bella Hendriks v.o.f. gerechtigd de cursus te annuleren zonder dat de cursist recht kan doen gelden op enige schadevergoeding. Eventueel al betaald cursusgeld zal worden gerestitueerd, tenzij de cursist aangeeft ingeschreven te willen blijven staan voor de volgende cursus.

Artikel 3: Cursusjaar opleidingen en lange cursussen

Het cursusjaar loopt van de laatste week van augustus tot en met juni. De lesdagen worden vermeld op de site.

Artikel 4: Kosten en betaling

De prijs van de cursus staat in het cursusprogramma vermeld en/of is op aanvraag verkrijgbaar. Onze diensten zijn (op dit moment) vrijgesteld van BTW. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen.

De reiskosten van de woon- of verblijfplaats van de cursist naar Utrecht en vice versa, en de verblijfskosten tijdens de cursus komen geheel voor rekening van de cursist.

Het cursusgeld dient uiterlijk voor de aanvangsdatum van de cursus door Bella Hendriks v.o.f. ontvangen te zijn. 

Betaling in drie termijnen, zijnde de eerste termijn vóór aanvang van de cursus, de tweede termijn vóór 1 november en de derde termijn vóór 1 februari van het betreffende cursusjaar, is mogelijk. Wel worden dan EUR 17,50 administratiekosten in rekening gebracht.

In bijzondere gevallen kan in onderling overleg een afwijkende regeling worden getroffen.

Artikel 5: Bedenktijd en annulering en tussentijdse beeindiging

Binnen 7 dagen na de inschrijvingsdatum kan de aanmelding zonder verdere opgaaf van redenen worden ingetrokken, mits de cursus nog niet van start is gegaan. Deze intrekking dient schriftelijk te geschieden. Na deze bedenktijd van 7 dagen is de cursist tenminste EUR 25,- inschrijfgeld verschuldigd.

Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus is de cursist verplicht de volledige kosten voor de cursus te betalen.

Bij annulering of tussentijdse beeindiging tijdens de cursus bestaat in beginsel geen recht op terugbetaling van het cursusgeld, behoudens het in de hierna volgende alinea bepaalde.

Voor jaarcursussen geldt een opzegtermijn van twee maanden ingaande bij de eerstvolgende nieuwe maand na de opzegging. De opzegging dient schriftelijk danwel per e-mail te geschieden, met opgaaf van redenen. Het resterende bedrag, gerekend vanaf de tweede maand na opzegging tot de einddatum van de cursus, zal dan worden gerestitueerd. 

In bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van Bella Hendriks v.o.f., kan in onderling overleg een afwijkende regeling worden getroffen.

Artikel 6: Boekengeld

De cursist is verplicht de bij de cursus of het cursusjaar behorende boeken aan te schaffen. De gebruikte lesboeken worden uitgegeven en/of verkocht door de modevakschoolvereniging Danckaerts u.a. en Ondergoed/ Bella Hendriks v.o.f..

De bij een cursus horende verplichte lesboeken worden uitgereikt tijdens de eerste les. De prijzen van deze verplichte boeken zijn vastgesteld door de modevakschoolvereniging Danckaerts en Bella Hendriks v.o.f. en zijn te vinden op de sites van de betreffende organisaties.

Het boekengeld dient ter plaatse tijdens de eerste les te worden voldaan.

Artikel 7: Examens

De examens Costumière, Coupeuse I, Coupeuse II, Coupeuse jongens- en herenkleding, Lingerie certificaat, Lerares I, Lerares II en Lerares lingerie worden afgenomen door modevakschoolvereniging Danckaerts tweemaal per jaar in Lelystad (niet alle examens worden elk half jaar afgenomen). Het examenregelement wordt bij de aanmelding voor het examen uitgereikt. De aanmelding en de betaling van de kosten voor het examen dienen vóór 1 april danwel 1 november te worden gedaan door de cursist via de modevakschool. Bella Hendriks v.o.f. draagt vervolgens zorg voor een tijdige overdracht van de aanmelding en de examenkosten aan de modevakschoolvereniging Danckaerts als aan het voorgaande is voldaan.

Artikel 8: Cursusboeken en cursusmateriaal

Modevakschoolvereniging Danckaerts en Bella Hendriks v.o.f. betrachten de nodige zorgvuldigheid bij de samenstelling en controleren van de door hen gemaakte cursusboeken en zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs van hen gevraagd kan worden om fouten hierin te voorkomen.

Bella Hendriks v.o.f. staat evenwel niet in voor de volledigheid en de juistheid van de hierin vervatte informatie (bijvoorbeeld in verband met drukfouten e.d.).

De intellectuele eigendomsrechten op de door de modevakschoolvereniging en Bella Hendriks v.o.f. uitgegeven cursusboeken blijven te allen tijde bij de rechthebbenden.

Gebruik van de cursusboeken anders dan voor de studie van de cursist is niet toegestaan evenmin als het verkopen of het afstaan daarvan aan derden.

De gebruikte en uitgegeven materialen mogen niet worden vermenigvuldigd, niet worden vervreemd van de eigenaar of de naam van de eigenaar en niet uit het verband worden gehaald. Bovendien mag het niet als lesmateriaal worden gebruikt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bella Hendriks v.o.f.

Artikel 9: Overmacht

Bella Hendriks v.o.f. behoudt zich het recht voor de oorspronkelijke cursusleider, docent, resp. trainer te vervangen.

Ingeval van ziekte van een docent zal Bella Hendriks v.o.f. zich inspannen ofwel de betreffende docent te vervangen ofwel vervangende data voor de gemiste lessen te vinden binnen het betreffende cursusjaar. 

Met het vermelde in bovenstaande alinea wordt Bella Hendriks v.o.f. geacht zich genoegzaam aan haar verplichtingen jegens de cursist te hebben voldaan en deswege heeft de cursist geen recht op verdere schadevergoeding.

De door de cursist verzuimde lessen, om welke redenen dan ook, kunnen om organisatorische redenen niet ingehaald worden. De cursist heeft alsdan ook geen recht op restitutie van cursusgeld.

In bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van Bella Hendriks v.o.f., kan in onderling overleg een afwijkende regeling worden getroffen.

Artikel 10: Rente en kosten

Indien het verschuldigde cursusgeld en/ of boekengeld niet wordt voldaan dan zal de cursist eerst een herinnering ontvangen. Mocht betaling niet plaatsvinden dan wordt een aanmaning verstuurd en wordt het alsdan verschuldigde bedrag verhoogd met ten minste € 2,50 administratiekosten.

Indien het in bovenstaande alinea vermelde bedrag niet binnen 10 dagen na dagtekening van de aanmaning is bijgeschreven op de rekening van Bella Hendriks v.o.f., dan is de cursist in gebreke en kan Bella Hendriks v.o.f. de vordering uit handen geven aan een incassobureau. De kosten hieraan verbonden (w.o. 15% buitengerechtelijke incassokosten) zijn voor rekening van de cursist.

Tevens dient de cursist de wettelijke rente te betalen vanaf de datum dat de cursist in gebreke is.

Daarenboven zijn na het verstrijken van de in de voormelde herinnering gestelde termijn bij niet betaling alle reeds vervallen, voorzover nog niet betaald, en nog te vervallen termijnen ineens opvorderbaar. In dit soort gevallen behoudt Bella Hendriks v.o.f. zich het recht voor de betreffende cursist de toegang tot de cursus te ontzeggen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

Medewerkers van Bella Hendriks v.o.f. geven opleidingen en adviezen naar eer en geweten.

Bella Hendriks v.o.f. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg daarvan zouden kunnen optreden, behoudens haar verantwoordelijkheid jegens de wet.

Artikel 12: Ontbinding

Bella Hendriks v.o.f. is bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen indien de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt.

Artikel 13: Brochures e.d.

Aan de van Bella Hendriks v.o.f. afkomstige brochures, formulieren enz. kunnen geen rechten worden ontleend voorzover deze afwijken van de rechten zoals weergegeven in deze algemene voorwaarden.

Artikel 14: Toepasselijk recht

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Artikel 15: Klachtenprocedure

Klachten dienen schriftelijk danwel per e-mail te worden ingediend bij Bella Hendriks v.o.f. p/a Texel 13, 3524AR in Utrecht danwel info@bellahendriks.nl en worden vertrouwelijk behandeld. Klachten dienen binnen vier weken na het ontstaan te worden ingediend. Uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht wordt deze behandeld en ontvangt de indiener een schriftelijke reactie. Indien er meer tijd voor de behandeling nodig is wordt dat schriftelijk aan de indiener bekend gemaakt. De klachten en de afhandeling worden geregistreerd en twee jaar in archief gehouden.

Als modevakschool aangesloten bij de modevakschoolvereniging ‘Danckaerts’ verwijzen wij ook naar de Klachtenregeling van de vereniging.
Inhoudelijke klachten die betrekking hebben op de opleidingen voor de Danckaertsexamens en de examens kunnen worden ingediend bij het bestuur van de modevakschoolvereniging Danckaerts. De klacht moet schriftelijk en aangetekend worden gestuurd naar het secretariaat van de vereniging: p/a Water acker 106, 1965 SX Heemskerk.

Artikel 16: Leveringsvoorwaarden materialen

Jaarlijks in mei worden de prijzen van de materialen vastgesteld. Bella Hendriks v.o.f. garandeert dat de prijzen tijdens de daaropvolgende twaalf maanden niet worden verhoogd tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

Voor de gevolgen van drukfouten in de prijslijst kan Bella Hendriks v.o.f. geen aansprakelijkheid aanvaarden. De prijslijst wordt op verzoek beschikbaar gesteld aan belangstellenden.

Bestellingen kunnen via e-mail, schriftelijk danwel telefonisch worden gedaan.

Doorgaans zal de levering binnen twee weken na de bestelling per post plaatsvinden.

Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet in voorraad is. In dat geval krijgt de client daarvan nader bericht en houdt Bella Hendriks v.o.f. de bestelling aan. Indien nalevering niet meer mogelijk is ontvangt de client daarvan bericht en komt de bestelling te vervallen. Indien mogelijk wordt een vervangend artikel toegestuurd; dat wordt u bij aflevering meegedeeld. Meegedeelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.

Het minimum bedrag per bestelling is EUR 12,50.

Bezorging van de bestellingen wordt uitgevoerd door PostNL.

Uw bestelling wordt zeer nauwkeurig en zorgvuldig door ons verwerkt. Mocht u desondanks niet tevreden zijn met de u toegezonden bestelling dan kunt u deze binnen 8 dagen na ontvangst in een deugdelijke verpakking retourneren. Uiteraard dient het artikel in ongeschonden staat te zijn.

Artikel 17: Betalingsvoorwaarden bestelde materialen

Met de bestelling wordt een factuur meegestuurd. Deze dient uiterlijk 14 dagen na dagtekening te zijn voldaan. Bella Hendriks v.o.f. heeft het recht bestellingen, met opgave van redenen, niet uit te voeren, danwel voorwaarden te verbinden aan de levering zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Artikel 18: Garantie op de materialen

Bella Hendriks v.o.f. garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Als bij normaal, met de bestemming overeenkomend, gebruik gebreken optreden die vallen onder de garantie, dan wordt het betreffende artikel kosteloos vervangen. 

Het wassen van de daarvoor geschikte materialen dient op de hand, in handwarm water te geschieden!

Normale slijtage valt niet onder de garantie. Verder kan er ook geen aanspraak op de garantie worden gemaakt in de volgende gevallen:

- als er veranderingen aan het artikel zijn aangebracht;

- als de datum op de rekening is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

- bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

- bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;

- wanneer de client Bella Hendriks v.o.f. niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek van de klacht;

- wanneer de client in gebreke blijft met bertrekking tot het voldoen aan zijn verplichtingen.

Artikel 19: Vertrouwelijkheid

Alle informatie van of over de klant of de cursist die het instituut verneemt of observeert is voor haar leiding, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de cursist of de klant dit heeft meegedeeld of dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.

Artikel 20: Persoonsgegevens

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van kracht sinds 25 mei 2018, worden de persoonsgegevens door (potentiele) klanten verstrekt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden doorgegeven, anders dan voor de uitvoering van onze werkzaamheden of in het kader van wettelijke verplichtingen nodig is. 

Voor een uitgebreider overzicht raadpleeg het privacy statement op onze website.

Utrecht, april 2024